top of page

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (zakelijke) fotoshoots, producten en overige diensten die Fotostudio PilonMedia uitvoert. Wanneer je ons boekt of iets bij ons bestelt dien je hiermee vooraf akkoord te gaan.

Artikel 1: Definities

Artikel 2: Toepassing

Artikel 3: Aanbod

Artikel 4: Aanvaarding van opdracht

Artikel 5: Uitvoering van opdracht

Artikel 6: Levering van dienst/product

Artikel 7: Vergoeding

Artikel 8: Betalingsvoorwaarden

Artikel 9: Annulering en opschorting

Artikel 10: Cadeaubonnen

Artikel 11: Ontwerp

Artikel 12: Minishoots

Artikel 13: Klachten

Artikel 14: Auteursrechten

Artikel 15: Aansprakelijkheid

Artikel 16: Wijzingen en overige bepalingen

Artikel 1: Definities

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Fotostudio PilonMedia en de opdrachtgever is Nederlands recht van          toepassing. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  - Offerte: Alle aanbiedingen van Fotostudio PilonMedia aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een       overeenkomst aan te gaan.

  - Overeenkomst: Afspraken tussen Fotostudio PilonMedia en opdrachtgever, waarvan deze algemene                 voorwaarden onderdeel uitmaken.

  - Opdracht: De dienst of het product dat door Fotostudio PilonMedia geleverd wordt.

  - Fotostudio PilonMedia: KVK 71553037, gevestigd in Winterswijk, tevens gebruiker van deze algemene                   voorwaarden en opdrachtnemer

  - Opdrachtgever: Natuurlijk persoon of rechtspersoon die Fotostudio PilonMedia een opdracht verleend of         heeft verleend.

  - Annuleren: Beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

  - Schriftelijk: Elektronische communicatie, bijvoorbeeld per e-mail, mits de identiteit van de afzender en de         authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

Artikel 2: Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Fotostudio PilonMedia     en de opdrachtgever, eveneens op alle offertes, opdrachtbevestigingen, aanbiedingen en                                 overeenkomsten.

 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze                algemene voorwaarde zijn voor Fotostudio PilonMedia slechts bindend indien en voor zover door                      Fotostudio PilonMedia uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

 3. Door het voldoen van de aanbetalingsfactuur voorafgaand aan de opdracht, gaat opdrachtgever   .              automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden. Bij bezwaar dient opdrachtgever dit enkel                  schriftelijk en voorafgaand aan de opdracht/aanbetaling kenbaar te maken.

Artikel 3: Aanbod

 1. Fotostudio PilonMedia doet een aanbod in de vorm van een offerte, prijslijst of standaard fotografiepakket.

 2. Offertes hebben een geldigheidsduur van 12 dagen na de datum van verzending door Fotostudio                     PilonMedia. 

 3. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigen door (onvoorziene) verandering in de                        werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotostudio PilonMedia zal opdrachtgever hiervan zo        spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4: Aanvaarding van opdracht

 1. Indien opdrachtgever akkoord is met de prijzen, werkwijze, fotografiestijl en deze algemene voorwaarden         dient opdrachtgever de aanbetalingsfactuur binnen 14 dagen te voldoen. Zodra Fotostudio PilonMedia             het aanbetalingsbedrag heeft ontvangen, is de opdracht door opdrachtgever aanvaard en gaat                     opdrachtgever akkoord met deze algemene voorwaarden.

 2. Zolang Fotostudio PilonMedia de aanbetaling nog niet (volledig) heeft ontvangen, is Fotostudio PilonMedia      niet gehouden zich beschikbaar te houden voor de gewenste datum.

 3. De aanbetalingsfactuur betreft ca. 25% van het totale (offerte)bedrag.

 4. Fotostudio PilonMedia houdt zich het recht voor de opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe         informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor Fotostudio PilonMedia onaanvaardbaar maken.

 5. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming gewijzigd worden. Fotostudio       PilonMedia is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Artikel 5: Uitvoering van opdracht

 1. Fotostudio PilonMedia zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de           eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Fotostudio PilonMedia gebruikelijk werkt.

 2. Fotostudio PilonMedia spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande               omstandigheden tijdens opdrachten. 

 3. Opdrachtgever zal, waar mogelijk en in overleg met Fotostudio PilonMedia, voor een geschikte locatie               zorgen waar gefotografeerd mag worden. Wanneer hiervoor speciale toestemming of een vergoeding           vereist is, komen deze voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever neemt zelf contact op met de           desbetreffende locatie om de locatie te boeken/reserveren. 

 4. Wanneer opdrachtgever de opdracht uitgevoerd wenst te hebben in de buitenlucht, maar de                           weersomstandigheden dit niet toelaten, zal er in overleg een alternatieve datum gepland worden.

 5. Tenzij er sprake is van overmacht, zal Fotostudio PilonMedia in geval van onvoorziene omstandigheden             aan de zijde van Fotostudio PilonMedia, waardoor Fotostudio PilonMedia niet in staat is de opdracht uit te       voeren, mogelijk voor een vervangende fotograaf met vergelijkbare stijl zorgen.

Artikel 6: Levering van dienst/product

 1. Foto's worden digitaal geleverd via WeTransfer of per USB. Dit staat aangegeven in de beschrijving van de     gewenste dienst of op de ontvangen offerte.

 2. Fotostudio PilonMedia levert enkel nabewerkte fotobestanden als .JPG-bestand, en levert nimmer                      onbewerkte .JPG of RAW-bestanden. Daarnaast is het niet mogelijk om alle gemaakte foto's te ontvangen,      tenzij deze zijn bijbesteld.

 3. Fotostudio PilonMedia bewerkt foto's naar eigen kennis en creativiteit. 

 4. Aangekochte, bewerkte foto's worden geleverd zonder watermerk of logo van Fotostudio PilonMedia.

 5. Opdrachtgever ontvangt in geval van eigen selectie de foto's in lage resolutie en voorzien van een                   watermerk. Hieruit dient opdrachtgever een keuze te maken welke foto's opdrachtgever zonder                         watermerk en in hoge resolutie wil ontvangen.

 6. De levertijd kan per dienst/product verschillen. Indien niet aangegeven kan opdrachtgever de geschatte         levertijd opvragen.

 7. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig downloaden en back-uppen van bestanden via              WeTransfer. Let op: Na 7 dagen vervalt automatisch de downloadlink. Indien opdrachtgever de foto's later        opnieuw wenst te ontvangen, levert Fotostudio PilonMedia uitsluitend een thuisgestuurde USB met alle              eerder geleverde bestanden tegen een vast bedrag van € 49,95.

 8. Geleverde bestanden aan opdrachtgever worden minimaal 1 jaar bewaard door Fotostudio PilonMedia.

 9. Bestelde producten zijn kosteloos af te halen in de fotostudio (Torenstraat 3 te Winterswijk), of kunnen               tegen een nader te bepalen vergoeding bij opdrachtgever thuis geleverd worden. Deze vergoeding                 hangt af van de grootte en het gewicht van het te verzenden pakket. Kiest opdrachtgever voor                         verzending, dan is de gehele bestelling vanaf het moment van verzending voor het risico van                             opdrachtgever.

10.  Indien je via social media een fotoshoot hebt gewonnen kiest Fotostudio PilonMedia de foto's uit die                 geleverd worden. Indien gewenst kunnen er foto's bijbesteld worden d.m.v. eigen selectie.

 

Artikel 7: Vergoeding

 1. Indien door Fotostudio PilonMedia en opdrachtgever geen vergoeding is overeengekomen, is de door             Fotostudio PilonMedia gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

 2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Fotostudio PilonMedia een               redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.

 3. Indien aannemelijk is dat Fotostudio PilonMedia hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft                 verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal Fotostudio PilonMedia dit doorberekenen naar                       opdrachtgever.

 4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte  .               kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de gebruikelijk door Fotostudio PilonMedia                   gehanteerde prijzen.

 5. Alle door Fotostudio PilonMedia genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld of                               overeengekomen.

 6. Indien opdrachtgever meerdere kortingen heeft ontvangen voor dezelfde dienst, kunnen deze bij                       verzilvering niet bij elkaar worden opgeteld. De kortingen dienen apart ingeleverd te worden.

 7. Kortingsbonnen kunnen alleen bij reservering/bestelling van dienst/product verzilverd worden. 

 8. Foto's zijn voor opdrachtgever 'op maat gemaakt'. Teruggave van geld is daarom achteraf in geen enkel         geval mogelijk. 

 9. Fotostudio PilonMedia brengt in alle gevallen reiskosten in rekening conform de geleverde offerte of zoals       bij het gewenste pakket staat beschreven. Evt. andere onkosten, zoals parkeerkosten en tol, gaan op                 basis van nacalculatie en worden apart vermeld op de factuur.

Artikel 8: Betalingsvoorwaarden

 1. Door een bestelling/opdracht te plaatsen bij Fotostudio PilonMedia geeft opdrachtgever te kennen dat            hij/zij met deze (betalings)voorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle                bestellingen en opdrachten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.

 2. Opdrachtgever dient als aanbetaling voorafgaand aan een dienst 25% van het totaalbedrag te voldoen.         De resterende 75% wordt in rekening gebracht na de dienst en voor dat de fotobestanden aan                         opdrachtgever worden geleverd. Dit gaat d.m.v. een factuur (per mail of per WhatsApp), of via                           contant/pin in de fotostudio.

 3. Opdrachtgever dient voorafgaand aan een levering van een (foto)product het totale bedrag (100%) te             voldoen aan Fotostudio PilonMedia. Dit is mogelijk per factuur of contant/pin in de fotostudio. Na het                 volledig voldoen van het totaalbedrag is de bestelling definitief geplaatst en is artikel 6 van toepassing.

 4. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt het betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

 5. Indien opdrachtgever niet op tijd betaalt, zal opdrachtgever een betalingsherinnering ontvangen op               alsnog binnen 21 dagen de factuur te voldoen. Indien opdrachtgever ook binnen dit termijn de factuur             niet voldoet, dan is Fotostudio PilonMedia genoodzaakt opdrachtgever in gebreke te stellen en de                     vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn in dat geval voor                 opdrachtgever.

Artikel 9: Annulering en opschorting

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Fotostudio PilonMedia, nadat                   opdrachtgever hiervan op de hoogte is gebracht, al haar werkzaamheden ten behoeve van                             opdrachtgever opschorten tot dat het bedrag van de factuur is voldaan.

 2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of       verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Fotostudio       PilonMedia gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

 3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.

 4. Bij ontbinding van de gesloten overeenkomst door opdrachtgever brengt Fotostudio PilonMedia de                  aanbetaling van de opdracht in rekening.

 5. In geval van ernstige of onoverkomelijke omstandigheden (waaronder ziekte en slechte                                       weersomstandigheden) waardoor het voor Fotostudio PilonMedia niet mogelijk is de opdracht zelf op de         overeengekomen datum uit te voeren, zal Fotostudio PilonMedia indien mogelijk een nieuwe datum                   overeenkomen. In het geval van een bruiloft zal Fotostudio PilonMedia zich inzetten voor het vinden van           een vervangende fotograaf (met vergelijkbare fotografiestijl).

Artikel 10: Cadeaubonnen

 1. Fotostudio PilonMedia biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan vanaf een bedrag van € 15.

 2. Cadeaubonnen zijn niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.

 3. Cadeaubonnen hebben een onbepaalde geldigheidsduur.

 4. Overwaarde van een cadeaubon wordt niet terugbetaald bij inlevering.

 5. Cadeaubonnen zijn in te leveren tegen alle soorten fotoshoots, (foto)producten en wanddecoraties.

Artikel 11: Ontwerp

 1. Fotostudio PilonMedia zal het ontwerpen en laten afdrukken van (foto)producten, zoals een fotoalbum of         fotoprints, niet eerder aanvangen dan na de ontvangst van het volledige betaling van de verzonden               factuur.

 2. Verrassingsalbums die aan opdrachtgever cadeau worden gedaan, worden naar eigen inzicht, kunde en     stijl van Fotostudio PilonMedia ontworpen. Opdrachtgever heeft hier geen invloed op. 

Artikel 12: Minishoots

 1. Artikel 12 geldt zowel voor minishoots in de fotostudio als op locatie. Tevens zijn artikel 1, 2, 3, 6, 7, 13, 14, 15 en 16     van toepassing.

 2. Het volledige totaalbedrag van een minishoot dient altijd vooraf betaald te worden voor de aangegeven      datum. Hiervoor ontvangt opdrachtgever een factuur.

 3. Een reservering van een minishoot staat pas definitief vast zodra het volledige totaalbedrag door                     Fotostudio PilonMedia is ontvangen.

 4. Indien opdrachtgever de minishoot na betaling annuleert, kan opdrachtgever uitsluitend aanspraak                maken op 50% van het totaalbedrag. 

 5. Opdrachtgever mag zelf selecteren welke foto's er bewerkt gaan worden. Bijbestellen is altijd mogelijk               voor € 15 per foto.

 6. Om evt. uitloop te voorkomen dient opdrachtgever ca. 10 minuten voor aanvang v/d minishoot aanwezig         te zijn op de afgesproken locatie.

 7. Op een buitenlocatie is het weer een bepalende factor. Een week voorafgaand aan de minishoot wordt          dit per dag nauwkeurig in de gaten gehouden. Indien er slecht weer wordt voorspeld, probeert Fotostudio      PilonMedia uiterlijk een dag van tevoren in overleg de tijden te verzetten naar een ander dagdeel. Indien          het de gehele dag slecht weer is, wordt er een nieuwe datum geprikt. Mocht opdrachtgever deze dag niet      passen, dan wordt er in overleg naar een vervangende oplossing gezocht. In het uiterste geval wordt het        gehele bedrag naar opdrachtgever teruggestort.

 8. Indien er een persoon aan de kant van opdrachtgever ziek is op de dag van de minishoot, wordt er in              overleg gekeken naar een passende oplossing, zoals de shoot inhalen op een ander moment. Ook kan het bedrag van de shoot omgezet worden naar een cadeaubon. In geval van ziekte aan de kant van Fotostudio PilonMedia wordt er een nieuwe datum ingepland. Mocht opdrachtgever deze dag niet passen, dan wordt er in overleg naar een vervangende oplossing gezocht. In het uiterste geval wordt het gehele bedrag naar opdrachtgever teruggestort.

 9. Zowel opdrachtgever als Fotostudio PilonMedia dient in geval van ziekte op de dag zelf vóór 08:00 uur 's          ochtends schriftelijk aan te geven.

Artikel 13: Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk                 binnen 7 dagen na ontvangst van de afgesproken bestanden/producten schriftelijk te worden voorgelegd     aan Fotostudio PilonMedia. 

 2. Klachten na de in 13.1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.

 3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 14: Auteursrecht

 1. Op ieder werk van Fotostudio PilonMedia rust auteurs- en persoonlijkheidsrecht. Het auteurs- en                         persoonlijkheidsrecht blijft te allen tijde eigendom van Fotostudio PilonMedia.

 2. Het, in welke vorm dan ook, bewerken of bijsnijden van werk van Fotostudio PilonMedia is niet toegestaan.

 3. De door Fotostudio PilonMedia verstrekte ideeën, concepten etc. die voor opdrachtgever worden                      ontwikkeld zijn tevens auterusrechtelijk beschermd en blijven in bezit van Fotostudio PilonMedia.                          Opdrachtgevers zijn niet bevoegd deze aan derden kenbaar te maken en (online) te publiceren.

 4. Fotostudio PilonMedia houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele                      doeleinden en publicaties, waaronder website, en weblog, portfolio, advertenties, social media, (online)            artikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Bij bezwaar dient opdrachtgever dit              schriftelijk en voorafgaand aan de overeenkomst te melden.

 5. Opdrachtgever ontvangt voor artikel 12.4 geen vergoeding of korting. Tevens is er voorafgaand geen                 toestemming van opdrachtgever nodig.

 6. Opdrachtgever ontvangt na afronding v/d opdracht uitsluitend een (zakelijke) licentie voor gebruiksrecht.       Opdrachtgever heeft hiermee het recht op gebruik, openbaarmaking en verveelvoudiging van de tijdens       de opdracht gemaakte foto's.

 7. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd werk van Fotostudio PilonMedia voor zakelijke en                            commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij anders overeengekomen.

 8. Zakelijke foto's worden exclusief gemaakt voor opdrachtgever. Opdrachtgever is niet gerechtigd deze               bestanden door te sturen naar andere bedrijven voor gebruik.

 9. Opdrachtgever is niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te               dragen.

 10. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van werk van Fotostudio                   PilonMedia ten behoeve van wedstrijden en publicaties van derden.

 11. Elk gebruik van een werk van Fotostudio PilonMedia dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als             inbreuk op het auteursrecht van Fotostudio PilonMedia. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of                           persoonlijkheidsrechten rekent Fotostudio PilonMedia drie maal gebruikelijke licentievergoeding voor een         dergelijk geval, ter vergoeding van de gelden schade. 

 12. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van Fotostudio PilonMedia.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

 1. Fotostudio PilonMedia is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor enige schade ontstaan bij                           opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Fotostudio PilonMedia of             diens vertegenwoordigers.

 2. Indien er door (noodlottige) omstandigheden geen (goede) dienst/product geleverd kan worden kan              Fotostudio PilonMedia hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden, tenzij er sprake is van opzet of grove              nalatigheid. De aansprakelijkheid in het geval van opzet of grove nalatigheid kan nimmer de                              aanneemsom exclusief BTW overschreiden.

 3. Fotostudio PilonMedia is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor het verlies van werken door                          onvoorziene omstandigheden, zoals brand, inbraak, computercrashes of andere onvoorziene situaties.

 4. Fotostudio PilonMedia is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van door opdrachtgever            aangeleverd materiaal. 

 5. Fotostudio PilonMedia kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor niet-geleverde        diensten, producten en gevolgschade. 

 6. Fotostudio PilonMedia is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor kleurverschillen en overige drukfouten        wanneer opdrachtgever werken van Fotostudio PilonMedia laat afdrukken of zelf afdrukt. 

 7. Fotostudio PilonMedia is niet aansprakelijk voor kleurverschillen en overige drukfouten wanneer Fotostudio       PilonMedia foto's of andere producten door derden laat (af)drukken voor opdrachtgever, waaronder               wanddecoraties, drukwerk etc. Fotostudio PilonMedia zal echter wel zoeken naar een passende oplossing.

 8. Fotostudio PilonMedia is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor afwijkende kleuren in beeldschermen         van opdrachtgever, waardoor werken anders worden weergegeven.

 9. Voor personen die Fotostudio PilonMedia op aanwijzing van opdrachtgever heeft ingeschakeld, is                     Fotostudio PilonMedia niet aansprakelijk of verantwoordelijk.

 10. Fotostudio PilonMedia is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor schade en/of vlekken in/aan kleding           van opdrachtgever ontstaan bij bijv. cakesmash fotografie.

Artikel 16: Wijzigingen en overige bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Fotostudio PilonMedia worden              gewijzigd of aangevuld.

 2. Wijzigingen worden tijdig door Fotostudio PilonMedia aan opdrachtgever medegedeeld.

 3. Indien opdrachtgever de voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de                nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 4. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

 5. Indien de bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te         zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

bottom of page